Zmiany w zakresie amortyzacji. Kalkulacje i optymalizacja cen transferowych, specyfikacja podatkowa cen transferowych z uwzględnieniem zmian w ustawie CIT. CIT - uszczelnienie poboru podatku CIT w taki sposób, żeby zagwarantować powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania poprzez nie dochodu. Dokumentacja podatkowa cen transferowych objaśnia wszystko o - Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych czyli nowe przepisy o cenach transferowych stosujemy wstecz - Zakres powiązań kapitałowych. - zmiana w obszarze ustalania powiązań - Powiązania zarządczo-kontrolne - Powiązania majątkowe - Powiązania złączone ze stosunkiem pracy - Powiązania osobowe – rodzinne - Charakter powiązań krajowych a międzynarodowych - Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od stycznia r. - Uzależnienie obowiązków dokumentacyjnych od wielkości podatników - Wyodrębnienie nowego probierz przychodowo-kosztowego,- Obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych - Obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych - Obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,- Obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia czyli innymi umowami o podobnym charakterze,- pojęcie podmiotów powiązanych na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego - Rodzaje powiązań - Powiązanie poprzez spółkę osobową - Powiązanie poprzez zakład - Obowiązki dokumentacyjne uczestników wspólnego przedsięwzięcia - Obowiązki dokumentacyjne spojone z działalnością w SSE - Zmiany w CIT od stycznia r. mające oddziaływanie na obowiązki dokumentacyjne podatników w cenach transferowych - Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych również rozdzielenie przychodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych zysków podatnika - przeróbka przepisów ograniczających wysokość odliczanych procent także kodeksów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej - CFC - poprawki dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych - wprowadzenie artykułów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów stanowiących usługi niematerialne także połączonych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych - wprowadzenie tzw. minimalnego podatku pkwiu jaka stawka ryczałtu dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości - Nowe źródło przychodów, zakaz kumulacji strat - Ograniczenia w zakresie kosztów finansowania dłużnego (w tym odsetki od pożyczek) zaliczanych do kosztów podatkowych - Ograniczenia w zakresie kosztów związanych z zakupem niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym - Ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących proporcja wyniku finansowego - Zmiana limitu wartości środków pkwiu kto nadaje trwałych również wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych - zmiany w obszarze amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - Zmiany w obszarze rozliczania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności własnych, w tym wniesionych aportem - Wniesienie wkładu pieniężnego do spółek kapitałowych - Możliwość szacowania wartości usług.

Komentarze: 1